Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” 

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają  stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii.  Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących  w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii. 

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym  prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami  wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i  związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz  Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych  pokoleń Polek i Polaków. 

1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana  przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów  edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w  szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma  charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy  także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą  się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi,  pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie  edukacji.  

2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło  decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący  godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek  na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów. 

3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest  formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec  uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie  Nauczyciela. 

4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.  Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego,  wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne.  Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska  nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną  uczniów. 

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do  wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też  dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. 

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez  prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa  wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.  

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich  ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy  do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych 

Stegna, 23 maja 2024 r.